Manteniment d’instal·lacions receptores (GLP i GN)

Manteniment d’instal·lacions receptores (GLP i GN)


Manteniment d'instal·lacions receptores de gas domèstiques i industrials, servei 24/365

Manteniment receptores industrials

El manteniment d'instal·lacions receptores de gasos combustibles (GLP i GN) per a grans empreses i pymes a Catalunya és un servei que ofereixen empreses especialitzades i autoritzades per garantir la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions de gas propà i gas natural. Aquestes instal·lacions han de complir amb el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, que estableix les condicions tècniques i les garanties de seguretat que han de reunir. El manteniment d'instal·lacions receptores de gasos combustibles consisteix en realitzar revisions periòdiques i obligatòries cada 5 anys, segons la Instrucció 1/2007 del procediment administratiu del Reglament. Aquestes revisions inclouen comprovacions de l'estat dels equips, dels elements de seguretat, de la pressió i del cabal del gas, així com de la correcta ventilació i evacuació dels productes de la combustió. A més, es verifica el compliment de la normativa vigent i es detecten possibles anomalies o defectes. El manteniment d'instal·lacions receptores de gasos combustibles és imprescindible per evitar riscos d'incendi, explosió o fugues de gas, que podrien provocar danys materials o personals. A més, un bon manteniment permet optimitzar el consum de gas i allargar la vida útil dels equips. Per això, és important confiar en professionals qualificats i autoritzats que garanteixin un servei de qualitat i eficient.

+

Manteniment receptores domèstiques

El servei de manteniment d'instal·lacions receptores de gasos combustibles (GLP i GN) per a particulars a Catalunya el realitzen empreses instal·ladores i mantenedores autoritzades que asseguren la seguretat i el bon funcionament de les instal·lacions de gas propà i gas natural. Aquestes instal·lacions han d'acomplir amb el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gaseosos, que determina les condicions tècniques i les garanties de seguretat que han de tenir. El manteniment d'instal·lacions receptores de gasos combustibles comporta fer revisions periòdiques i obligatòries cada 5 anys, segons la Instrucció 1/2007 del procediment administratiu del Reglament. Aquestes revisions comporten verificacions de l'estat dels equips, dels elements de seguretat, de la pressió i del cabal del gas, així com de la adequada ventilació i evacuació dels productes de la combustió. A més, es comprova el compliment de la normativa vigent i es detecten possibles anomalies o defectes. El manteniment d'instal·lacions receptores de gasos combustibles és imprescindible per evitar riscos d'incendi, explosió o fugues de gas, que podrien provocar danys materials o personals. A més, un bon manteniment permet optimitzar el consum de gas i allargar la vida útil dels equips. Per això, és important confiar en professionals qualificats i autoritzats que garanteixin un servei de qualitat i eficient.

+

A RARSA, des de fa molts anys realitzem manteniments integrals de tot tipus d’ instal·lacions de gas propà i gas natural, per administracions públiques, empreses privades i usuaris particulars, ajustant els costos dels mateixos als nivells més justos de mercat. La relació qualitat preu, és immillorable. Rarsa, disposa d’un servei d’atenció d’averies 24 hores, 365 dies de l’any, a disposició dels nostres clients, per atendre averies relacionades amb les instal·lacions de gas, així com per prevenir possibles incidències. Es realitzen tota mena d’operacions relacionades amb el manteniment i conservació d’instal·lacions receptores, tant domèstiques com industrials o semi-industrials. RARSA disposa de la maquinària necessària per a la comprovació dels paràmetres necessaris per mesurar la bona salut de les instal·lacions com ara analitzadors de monòxid de carboni, detectors de gasos etc... mantenint al nostre personal format i al dia de la reglamentació i les noves disposicions legals, per tal de garantir un estat òptim de funcionament de les instal·lacions Es realitzen comprovacions de centraletes de detecció de gasos, comprovació de sensors de gas (tant GLP com GN ) i comprovació de tots els elements de seguretat que integren les instal·lacions. En instal·lacions de calefacció de granjes, es realitza el manteniment dels equips i reparació de les pantalles tèrmiques per escalfar el bestiar, garantint el funcionament correcte dels equips.